Spediční a vytěžovací služba

Jelikož naším cílem je, poskytovat zákazník?m komplexní služby p?i p?epravování zásilek, je nezbytnou sou?ástí i vnitrostátní a mezinárodní spedi?ní služba.

V této oblasti zajiš?ujeme p?epravy:

  • klasických materiál?
  • zboží podléhající rychlé zkáze a nutnou regulací teploty
  • zboží podléhající ADR
  • kusových a express zásilek
  • nadrozm?rných zásilek

P?i realizaci jmenovaných p?eprav, spolupracujeme s n?kolika smluvními prov??enými dopravci, u kterých pravideln? sledujeme a vyhodnocujeme jejich spolehlivost. P?i t?chto p?epravách je kladen stejný d?raz na kvalitu služeb jako p?i p?eprav? provád?né vlastními vozidly a ?idi?i. Samoz?ejmostí je i plné pojišt?ní nákladu. P?i kusových zásilkách využíváme služeb a skladových prostor? spolehlivých zahrani?ních partner? s pobo?kami po celé Evrop?.

Preferujeme dlouhodobou spolupráci s našimi dopravci, proto je pro nás prioritou p?ednostní vyt?žování jejich vozidel a navazování tak trvalých obchodních vztah?.